batdongsanvi.com

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NHẶT LÊN BỎ XUỐNG! nhặt lên bỏ xuống nhẹ nhàng ! ai mà buông xả lẹ làng vượt qua ! chuyện đời lắm quỷ nhiều ma! Ai thiệt ai giả mới qua kiếp này !
Thuyền từ một chuyến qua sông! Mong ai bỏ hết lên bờ yên vui!
Cho dù biển cạn đá mòn! Những lời chư phật in sâu đáy lòng! Nguyện cho phật giới chúng sanh!
Ăn chay niệm phật thoát dòng sông mê! Hằng ngày tụng niệm di Đà!
Cho tâm yên ổn ở nhà như lai! Mai sau ra khỏi ta bà! Thắm nhuần mưa pháp diệu kỳ ! Tiền tiền bạc bạc vàng vàng!
Vô thường mà đến có gì đem theo! Nhân nào quả nấy ai ơi!
Có làm có chịu trách ai bây giờ! Chỉ bằng giác ngộ lo tu!
Tu sao cho tới mới mong cõi lòng!
Cho con hết não hết phiền!
Chăm lo tu học đến bồi lỗi xưa!
Từ nay hết nắng hết mưa! Bước theo chân phật mà lo tu hành! Biển đời khổ lắm ai ơi! Tìm phương giải thoát mà về mới khôn!
mồ chôn không luận trẻ già! Thần chết đã đến ai mà thoát đâu ! Chỉ bằng giác ngộ lo tu !
Lập công bồi Đức để hầu mai sau ! tương cháo dưa muối giữ gìn ! Nhớ lời phật dạy chớ mà sát sanh! Từ bi xin rải khắp nơi ! Mỗi người hết khổ cho con an lành! Từ nay cùng chung một dòng! Tim con mở rộng đón chào khắp nơi ! từ bi hỷ xả vui chơi! Nhật lên bỏ xuống từ đây nhẹ Nhàng !!! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
XIN THƯỜNG NIỆM !!!
2021-09-30
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới